RSV Logo

Vedtægter

for

den frivillige almennyttige forening

VeteranHaven

 

Kapitel 1.

Navn og hjemsted for den
almennyttige forening

 

§ 1.

Navn

 

Foreningens navn er VeteranHaven.

§ 2.

Hjemsted

 

Foreningen er hjemmehørende i Slagelse Kommune på adressen Brovej 13, Slots Bjergby, 4200 Slagelse.

 

Kapitel 2.

Foreningens formål

 

§ 3.

Formål

 

VeteranHaven er en frivillig forening, med et socialøkonomisk fundament, hvis vigtigste formål er at skabe indhold i menneskers liv, i et miljø af rummelighed, baseret på værdier som ærlighed, tillid og forståelse, omsorg og støtte fra varme og engagerede mennesker. Arbejdet og fællesskabet i VeteranHaven skal give brugerne en vej tilbage til et socialt liv og en sund hverdag. Projektet skal ses som et supplement til det etablerede behandlingssystem og bygger på frivillighed.

Foreningen er startet af veteraner fra forsvaret, politiet, beredskabsstyrelsen og humanitære organisationer, der har været udsendt i internationalt arbejde for Danmark samt deres pårørende. Men for at VeteranHaven kan opfylde sit formål om at give de primære brugere deres hverdag tilbage er det vigtigt at stedet har kontakt til den omgivende samfund, derfor henvender projektet sig bredt til alle borgere, i alle aldre og fra hele landet.

Formålet indfries gennem etablering af en naturhave- en veteranhave, med særligt fokus på en socialt udsat og sårbar gruppe. Haven opbygges og drives af de frivillige deltagere, hvor det er processen, der er i centrum - haven er blot midlet og metoden. Vi har ikke opfundet noget nyt - vi har blot genopfundet haven, og bruger det naturen kan i et samspil med os mennesker.

 

Kapitel 3.

Medlemskab

 

§ 4.

Medlemskategorier

 

Deltagelse og medlemskab af foreningen er frivilligt.

Foreningen har to medlemskategorier:

- Ordinært medlemskab.

- Støtte medlemskab.

Beslutnings medlemmer er alle veteraner og øvrige borgere.

Støtte medlemmer er alle øvrige borgere, herunder andre nationale, regionale eller lokale organisationer, foreninger, institutioner, firmaer, offentlige eller private, der ønsker at støtte foreningen.

Støtte medlemmer har ikke stemmeret. 

 

§ 5.

Kontingent

 

Det årlige (kalender år) medlemskontingentets størrelse besluttes hvert år på generalforsamlingen. Prisen for et ordinært medlemskab for veteraner er 100 kr. og prisen for et øvrige borgere er 200 kr.

For organisationer, foreninger, institutioner og firmaer er prisen dog 1.000 kr.

Et medlemskab af foreningen giver samtidig medlemmet gratis entré til besøgshaven, i åbningstiden, samt til visse arrangementer. For organisationer, foreninger, institutioner eller firmaer udløse et medlemskab dog 5 medlems kort, til fri afbenyttelse.

 

§ 6.

Optagelse og ekskludering

 

Foreningen er åben for alle der opfylder medlemsbetingelserne eller kan tilslutte sig foreningens formål.

Ansøgningen skal som minimum indeholde fuldt navn, adresse og telefonnummer. Såfremt et medlem ønsker at være anonymt skal dette respekteres, men bestyrelsen skal have kendskab til medlemmets identitet. Medlemskartoteket opbevares i aflåselig boks. Medlemskab gives, hvis ovenstående betingelser er opfyldt og årskontingentet er betalt.

Der udstedes et medlemsbevis til alle betalende medlemmer, der fornyes i forbindelse med betaling af nyt årskontingent.

Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, og træder i kraft ved udgangen af kalenderåret, eller ved at undlade at forny sit medlemskontingent.

Bestyrelsen træffer beslutning om ekskludering/udelukkelse fra foreningen:

- Når et medlem har undladt at betale forfaldent kontingent senest 2 måneder efter betalingsfristen (generalforsamlingen).

- Når et medlem bevidst modarbejder foreningen interesser og formål.

Bestyrelsen foreligger en liste over nye og ekskluderede medlemmer for generalforsamlingen.

Bestyrelsen beslutninger om ekskludering/udelukkelse kan ankes til den årlige generalforsamling.

 

Kapitel 4.

Struktur

 

§ 7.

Organisationsstruktur

 

Foreningen bestemmer selv over egne anliggender, og er ikke kontrolleret af andre organisationer, og er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor.

Foreningen har følgende organisationsstruktur:

- Generalforsamlingen (se §8)

- Bestyrelsen (se § 12)

- Forretningsudvalget (se §17)

- Udvalg og arbejdsgrupper (se §18)

Disse bistås i deres arbejde af foreningens sekretariat.

 

§ 8.

Generalforsamlingen

 

Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed og indkaldes hvert år i marts måned med mindst 1 måneds varsel.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens årsberetning - til godkendelse.

3) Præsentation af foreningens årsregnskab - til godkendelse.

4) Præsentation af foreningens budget for kommende år - til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor.

8) Behandling af indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Dagsordenen skal angive, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden for bestyrelsen inden den 31 januar, idet de indsendte forslag kan være genstand for ændringer på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel ved offentliggørelse på på foreningens hjemmeside og øvrige sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

 

§ 9.

Afstemning

Alle beslutnings medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan vælges til bestyrelsen. Jf. § 4 har støttende medlemmer ikke stemmeret, men kan dog vælges til bestyrelsen.
Støtte medlemmer indvalgt i bestyrelsen har dog stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved afstemninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

For at styrke den demokratiske proces, kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling

 

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden for bestyrelsen, et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af alle beslutnings medlemmer. Ønske om en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til formanden for bestyrelsen med angivelse af punkter, der skal drøftes.

Formanden for bestyrelsen skal inden 6 uger foranledige afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.
Meddelelse om den ekstraordinære generalforsamling offentliggøres med mindst 1 måneds varsel på foreningens hjemmesideog øvrige sociale medier. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling. Afstemning følger reglerne i § 9.

 

§ 11.

Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal indgives skriftligt til formanden for bestyrelsen inden den 31 januar for ordinær generalforsamlinger og senest 5 uger før en ekstraordinær generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende ordinære medlemmer skal stemme for forslaget.

 

 

§ 12.

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og er ansvarlig for ledelsen af foreningen i overensstemmelse med foreningens formål og vedtægter samt generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

At indgå i bestyrelsen betyder at alt bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsen kan meddele prokura (fuldmagt), som legitimerer prokuristen til at handle for foreningen i alle forhold, der hører til den normale drift, og til i øvrigt at forpligte foreningen med visse begrænsninger:

- Prokuristen må ikke uden udtrykkelig bemyndigelse afhænde eller pantsætte foreningens faste ejendomme.

- En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en anden.

- Prokura kan til enhver tid tilbagekaldes.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelses medlemmer og suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter dog for 1 år ad gangen. I ulige år vælges fem bestyrelsesmedlemmer, i lige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Der kræves medlemskab af foreningen for at sidde i bestyrelsen.

§ 13.

Bestyrelsens
konstituering

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv som formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer på et konstituerende bestyrelsesmøde, som holdes i forlængelse af generalforsamling. Sekretær funktionen går på tur, og vælges ved starten af hvert møde.

 

§ 14.

Indsættelse
af suppleant

 

Bestyrelsens suppleanter opfordres til at indgå aktivt i bestyrelsesarbejdet og deltage i møderne, omend de ikke har mødepligt og stemmeret.

En af generalforsamlingen valgt suppleant kan indtræde som fuldgyldigt medlem i stedet for et valgt medlem såfremt:

- Det valgte medlem melder sig ud af foreningen.

- Det valgte medlem tilkendegiver at det ønsker at forlade bestyrelsen.

- At formanden kan godtgøre at medlemmet er i varigt forfald.

I praksis sker udskiftningen ved et bestyrelsesmøde, under punktet formandens orientering, og er gyldigt fra beslutningen er truffet.

Hvis flere suppleanter er til rådighed tildeles pladsen af den siddende bestyrelse efter forhandling.

 

§ 15.

Bestyrelsens
forretningsorden

 

Bestyrelsen vedtager sin egen forretningsorden.

 

§ 16.

Tegningsret

 

Foreningen tegnes af to personer, fomanden samt den daglige leder, sekundært af næstformanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

 

 

 § 17.

Forretningsudvalg

Formand og daglig leder udgør et forretningsudvalg, som normalt holder møde en gang månedeligt. Formanden indkalder til møderne.

Forretningsudvalgets opgaver er:

- at udarbejde oplæg til bestyrelsesmøderne,

- at lægge budget, likviditetsbudget og lave budgetopfølgning,

- at tegne VeteranHaven udadtil.

 

§ 18.

Udvalg og arbejdsgrupper

 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

Sådanne udvalg eller arbejdsgrupper kan være med eller uden bestyrelsesmedlemmer, og kan omfatte såvel foreningsmedlemmer som eksterne personer udpeget af bestyrelsen.

Et udvalg eller en arbejdsgruppe ledes sædvanligvis af et medlem af foreningen, og refererer direkte til et bestyrelsesmedlem udpeget som ansvarlig kontaktperson.

Bestyrelsen kan afgive kompetence til at et udvalg eller arbejdsgruppe kan agere selvstændigt indenfor en nærmere defineret ramme.

Et udvalg eller en arbejdsgruppe udpeges for et ansvarsområde eller for løsning af en specifik opgave, og opløses automatisk når opgaven er fuldført.

Bestyrelsen kan oprette udvalg eller arbejdsgrupper til at udarbejde forslag til bestyrelsen eller generalforsamlingen.

 

§ 19.

Sekretariatet

 

Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejder.

Den primære målgruppe for ansættelse er personer på kanten af arbejdsmarkedet herunder fleksjobbere og personer som har modtaget pension.

Sekretariatets rolle er at gennemføre de beslutninger, som generalforsamlingen og bestyrelsen vedtager.

Lederen har det operationelle og administrative ansvar og leder de ansatte. Inden for rammerne af den daglige drift er foreningen gyldigt repræsenteret ved lederne.

 

§ 20.

Støtteafdeling

 

Foreningen har en venneforening, der hedder VeteranHavens venner. Venneforeningen har ingen bestyrelse, men tegnes af en tovholder.

 

Kapitel 5.

Finansielt

 

§ 21.

Regnskab

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen forbereder årets løbende budget og budgettet for næste år til at blive præsenteret på generalforsamlingen, men kan revidere budgettet, hvis nødvendigt, inden næste regnskabsår.

Regnskabsfører udarbejder i samarbejde med kassereren årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse af foreningens årlige regnskab på generalforsamlingen skal regnskabet gennemgås af en revisor.

Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Årsrapport udarbejdet af bestyrelsen og gennemgået af revisor forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 22.

Indtægter og overskud

 

Foreningen er en almennyttig frivillig forening - med et socialøkonomisk fundament - "not-for-profit".

Foreningen har eget CVR-nr.

Overskuddet eller en økonomisk gevinst, når driftsudgifterne er fratrukket, går udelukkende/alene til det fortsatte almennyttige arbejde i foreningen, og skal ligeledes fremgå af regnskabet. Foreningens midler kan ikke udloddes til formål, der er foreningen uvedkommende. Foreningens midler kan således alene udloddes til formål, der er omfattet af §3.

Såfremt en person eller organisation ønsker at anvende dele af gårdbutikkens areal, til salg af egne produkter kan dette kun lade sig gøre ved en bestyrelsesgodkendelse. Ansøgeren fremsender en beskrivelse af sit forretningskoncept, behov for areal m.v.

Ansøgeren accepterer:

- at der er Veteranhavens personale der står for salget,

- at der tegnes et støtte medlemskab jf. § 4, med et kontingent jf. §5,

- at 10 procent af ansøgerens omsætning i gårdbutikken går til foreningen VeteranHaven,

- at der betales en leje afgift for brug af lokalet jf. bestyrelsens beslutning, samt

- at det klart skal fremgå at vare sortimentet ikke er en direkte del af foreningens aktiviteter.

Såfremt en person, forening, organisation eller firma ønsker at anvende foreningens mødelokale, dele af haven eller andre faciliteter, kan det kun lade sig gøre ved en bestyrelsesgodkendelse. Ansøgeren fremsender en beskrivelse af ønsker,
behov m.v.

Ansøgeren accepterer:

- at der betales en leje afgift for brug af foreningens faciliteter jf. bestyrelsens beslutning.

Medlemskab og bidrag i form af arbejdskraft eller økonomisk støtte, er frivilligt for den enkelte.

Der opfordres endvidere til at alle beslutningsmedlemmer udfører frivilligt, ulønnet arbejde, i et rimeligt omfang, i foreningen, i forbindelse med de aktiviteter der foregår i forenings regi.

 

§ 23.

Hæftelse

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse over for foreningens kreditorer, ved lovlige trufne beslutninger.

 

§ 24.

Dispositionsret

 

Formand, dagligleder og kasserer kan hver for sig afholde udgifter indtil 10.000 kr., og i fællesskab udgifter indtil 50.000 kr.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 

§ 25.

Refusion

 

Bestyrelsesmedlemmerne arbejder på frivillig basis. Refusion af udgifter sker efter bestyrelsens beslutning.

 

§ 26.

Opløsning af foreningen

 

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver har svaret sit, en almenvelgørende eller almennyttig forening med et lignende formål og aktivitet.
Såfremt en sådan forening ikke forefindes, tilfalder foreningens aktiver en almenvelgørende eller almennyttig forening indenfor den sociale sektor eller sundhedssektor. Bestyrelsen kan fremsætte et forslag herom til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen 12. oktober 2016

 

 

Veteranhaven  |  Brovej 13b, Slots Bjergby   |   4200 Slagelse  |  Tlf. Nr.: (+45) 52 40 04 55  |  E-mail: administration@veteranhaven.dk |  CVR-nr.: 34746567  |